REGIONALE VISIE

Om in de toekomst ook nog een gezond detailhandelsaanbod te hebben in de Hoeksche Waard, is het belangrijk om als belanghebbende partijen de juiste keuzes te maken. Partijen moeten samen gaan werken aan een klimaat, waarin detailhandel een goede basis heeft. Maar ook aan een klimaat waarin de detailhandel bijdraagt aan de leefbaarheid van de Hoeksche Waard. Om dit mogelijk te maken, moet er eerst een breed gedragen aanpak van de gevolgen van de veranderingen in de detailhandel zijn. Deze aanpak is vastgelegd in een gezamenlijke visie op detailhandel in de Hoeksche Waard. In opdracht van de Detailhandelsraad heeft adviesbureau BRO de Detailhandelsvisie Hoeksche Waard opgesteld.

 

 

 

DETAILHANDELSRAAD OVER DETAILHANDELSVISIE HOEKSCHE WAARD

 

Jo Kolf:

“Het opstellen van een regionale detailhandelsvisie komt voort uit de afspraken, die in het Pact van de Waard zijn gemaakt. De te verwachten afname van het aantal inwoners, de demografische ontwikkelingen en de sterke toename van de internet aankopen, zullen volgens de meest recente verwachtingen de bestedingen in de fysieke winkels met naar schatting 20-30% doen afnemen. Dit vraagt om een transparante en goed onderbouwde herziening van het fysieke winkelaanbod. Met de gemeenten in de Hoeksche Waard is in het Pact afgesproken, dat er een innovatieve regionale detailhandelsvisie wordt opgesteld. Die moet leiden tot de meest gewenste herstructurering van het detailhandels aanbod in de Hoeksche Waard.”

“De partijen in het Pact van de Waard hebben de noodzaak voor een detailhandelsvisie al in een vroeg stadium onderkend en hebben door middel van de Transitieatlas de eerste aanzet gegeven. Met volledige ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland is daarna opdracht gegeven aan onderzoeksbureau BRO om tot een detailhandelsvisie te komen.”

“De visie is bedoeld voor alle direct belanghebbenden. Dit zijn onder andere ondernemers, gemeenten, en onroerend goed eigenaren. De visie zou moeten aanzetten tot een breed gedragen aanpak van de gevolgen van de veranderingen in de detailhandel. Niet alleen vanwege de te verwachten fysieke veranderingen, maar ook vanwege specifieke thema’s als leefbaarheid en de voorzieningen in de kleinere kernen, waar de Hoeksche Waard mee te maken heeft en gaat krijgen.”

“Als we niets doen, dan worden we in de Hoeksche Waard geconfronteerd met ongewenste ontwikkelingen, verstoring van het voorzieningenniveau, competentie vraagstukken en een verstoring van gezonde vraag en aanbod verhoudingen. Wanneer we samen kunnen komen tot een gedragen visie, die ook wordt nageleefd, dan worden de ontwikkelingen in de detailhandel actief door een hoop partijen in de gaten gehouden. Daardoor kunnen we snel maatregelen nemen en aanpassingen doen. De visie dient daarom heldere aanknopingspunten te bieden, waardoor er zowel economisch als bestuurlijk stevige voortgang kan worden gemaakt. Voorop dient te staan: een gezond en actief detailhandelsklimaat, dat voor inwoners verantwoord attractief is en evenzo voor de direct belanghebbenden.”

“De detailhandelsraad kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Gevraagd en ongevraagd kan zij bestuur en ondernemers van adviezen voorzien, die in lijn zijn met de uitgangspunten van de visie. Ook kan de adviesraad een belangrijke bijdrage leveren bij het monitoren van de ontwikkelingen in de Hoeksche Waard.

 

Danny van ’t Hof:

Een regionale detailhandelsvisie is in mijn ogen een onontkoombaar feit. De tijd dat iets lokaal kon worden opgelost is voorbij. De detailhandel op de Hoeksche Waard moet regionaal gaan bedenken hoe we de consumenten bij de detaillisten krijgen. Dat gaat helaas niet meer vanuit de kracht van de eigen onderneming noch vanuit de kracht van het eigen winkelcentrum. Een eiland-brede visie is dus noodzakelijk. Brede ondersteuning vanuit alle ondernemers is wenselijk, omdat ook zij moeten inzien dat een gezond detailhandelsklimaat zorgt voor voldoende aanwas van werknemers. Mensen kiezen hun woonplaats niet alleen meer op basis van de roots of de werkplek. Het gehele plaatje moet goed zijn: detailhandel, horeca, sociale voorzieningen, sportverenigingen, bereikbaarheid OV etc.

 

Paul Konijnendijk:

Een regionale detailhandelsvisie is belangrijk, omdat succes altijd begint met een goede visie. Het gaat om de gehele puzzel die in elkaar moet passen. Met een goede visie en samenwerking in de Hoeksche Waard kunnen we de onderlinge concurrentie ontstijgen en zorgen dat het geheel meer is dan de som der delen. Daarom is de steun vanuit andere ondernemers voor de detailhandelsvisie zeker nodig.

 

Sem den Hollander:

Ik ben er van overtuigd dat een visie en bijbehorende strategie, die ondersteund is door de gemeenten en ondernemers, een meerwaarde is voor iedere retailer uit de Hoeksche Waard. Het is de bedoeling om het gebied sterker te maken, door keuzes te maken en richting te geven. Het zal de Hoeksche Waard sterker maken en daardoor uiteindelijk ook de individuele ondernemer. Samen sterk!

 

Regionale visie


 

 

Het detailhandelslandschap verandert in de Hoeksche Waard. Een aantal ontwikkelingen zijn te zien, die van invloed zijn op de detailhandel:

  • Er is steeds meer sprake van leegstand in detailhandelsvastgoed.
  • Het consumentengedrag verandert: internet-shoppen neemt meer en meer toe.
  • De bevolkingssamenstelling in de Hoeksche Waard blijft ook niet gelijk: het bevolkingsaantal stijgt niet meer en zal zelfs kunnen dalen. Ook vindt vergrijzing plaats: het aantal oudere inwoners neemt fors toe.
  • De consument vraagt iets anders van de detailhandel. Een ander kwaliteitsniveau, een andere beleving. Winkelen moet meer een beleving worden.